Marketing TRU Fair 2020 #พาเพลินเดินสยาม

surimart        

Marketing TRU Fair 2020 #พาเพลินเดินสยาม


        ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.00-14.00 บริเวณสนามแบตมินตัน มหาวิทยาลัยธนบุรี
โดย ผศ.ดร. อุไรรัตน์ แย้มชุติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง และ ดร.พนัส อุณหบัณฑิต และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สำราญ ผลดี, ดร.อินทิรา มีอินทร์เกิด และ อ.กุลยา สุขพงษ์ไทย เป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนร้านค้า
        โดยมีร้านค้าภายในงานมากกว่า 20 ร้าน และการแสดงมากมาย เช่น จับนาง, รำ 4 ภาค, การแสดงจากนักเรียนโรงเรียน Star Maker, การแสดงโฟร์คซอง และอื่น ๆ อีกมากมาย
นำเสนอโดย
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
รายวิชา 22 4212 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ

อาจารย์บุญสม รัศมีโชติ
อาจารย์อมรรัตน์ หงษ์ทอง
อาจารย์สุริมาศ นาครอด
คณาจารย์และบุคลากรสาขาการตลาดทุกท่าน

ถ่ายภาพโดย
อาจารย์ภูริเดช อาภาสัตย์


surimart

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9