ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์


ปรัชญา
 “ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางการตลาด โดยจัดการสอนที่มุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกวิเคราะห์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีจรรยามารยาท และศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ รู้จักนำวิธีและหลักวิชาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม”

วิสัยทัศน์
การมุ่งมั่นพัฒนา และผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีปัญญาเพื่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งยังเน้นให้นักศึกษา และบัณฑิตยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่คำนึงถึงสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางด้านการตลาด ทั้งยังประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

2.ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาการตลาด

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านการตลาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำวิชาที่เรียนจากสาขาการตลาดมาประยุกต์ใช้กับตลาดในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับจริยธรรมทางการตลาด เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

3.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรเพื่อนำไปใช้งานได้ทั้งในภาค รัฐและภาคเอกชน และเป็นการนำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางการแข่งขันทางธุรกิจ สู่ตลาดระดับโลกได้มากขึ้นอีกด้วยDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9