รายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวน 36 หน่วยกิต

223201
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior

3(3-0-6)
223202 
การจัดการผลิตภัณฑ์
Product  Management

3(3-0-6)
223203
การจัดการด้านราคา           
Price Management

3(3-0-6)
223204
การจัดการช่องทางการจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 
Channels and Supply Chain Management

3(3-0-6)
223205

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3(3-0-6)
223206 
การตลาดออนไลน์  
Online Marketing

3(3-0-6)
224206
การจัดการการตลาดยุคใหม่
Contemporary Marketing Management

3(3-0-6)
224207
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics  Marketing

3(3-0-6)
224209
การตลาดโลก    
Global Marketing

3(3-0-6)
224210
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing

3(3-0-6)
224211
การวิจัยการตลาด
Marketing Research

3(3-0-6)
224212
การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ
Business Practicum

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับ จำนวน  21 หน่วยกิต
กรณีที่ 1 นักศึกษาเลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือกให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้

223301
การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
Industrial Marketing

3(3-0-6)
223303
การตลาดบริการ
Services Marketing

3(3-0-6)
223305
การตลาดทางตรง
Direct Marketing

3(3-0-6)
223306
การจัดการสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information Management

3(3-0-6)
223307 
การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง    
Retailing and Wholesaling Management

3(3-0-6)   
223314
การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ
Purchasing and Material Management

3(3-0-6)
223315
การตลาดกิจกรรมพิเศษ
Event Marketing

3(3-0-6)
223316
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการตลาด
Prepare Cooperative Education in Marketing

1(0-40-0)
223317
สหกิจศึกษาด้านการตลาด                    
Cooperative Education in Marketing

6(0-540-0)

224307
การจัดการงานขาย
Sales Management

3(3-0-6)
224308
การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Marketing

3(3–0–6)
224312
การค้นคว้าอิสระ
Independent  Study
3(3-0-6)


กรณีที่ 2    นักศึกษา เลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือก  จำนวน  6  หน่วยกิต และเลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือกบังคับต่างสาขา จำนวน 15 หน่วยกิต  เพื่อให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต  (รายวิชาดูจากโครงสร้างรายวิชาเอกเลือกบังคับ ของต่างสาขาวิชา)

กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาการตลาด
          กรณีนักศึกษาต่างสาขาวิชามีความประสงค์เลือกเรียนกลุ่มวิชาสาขาวิชาการตลาดเป็นกลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับ  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้

223201
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior

3(3-0-6)
223202
การจัดการผลิตภัณฑ์
Product  Management

3(3-0-6)
223203
การจัดการด้านราคา           
Price Management

3(3-0-6)
223204
การจัดการช่องทางการจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 
Channels and Supply Chain Management

3(3-0-6)
223205
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9