โครงสร้างหลักสูตร


ภาษาไทย        ชื่อเต็ม           :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ             :  บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม           :  Bachelor  of  Business  Administration (Marketing)
                   ชื่อย่อ             :  B.B.A. (Marketing)   โครงสร้างหลักสูตรการตลาด

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                         3   หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          3   หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                      9   หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา                                                  15  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  93  หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาแกน                                                   36  หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                             36  หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือเอกเลือกบังคับต่างสาขา           21  หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9