ประวัติความเป็นมา


          สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2547 ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจมีการทำการตลาดและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับการทำการตลาดอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาประเทศไปสู่ตลาดโลก ทางสาขาฯ จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การปรับตัวต่อธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตร 4 ปี

         โดยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดปรับปรุงล่าสุด  พ.ศ. 2559  ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้ นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิชาครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558  ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558 และครั้งที่ 2/2558  วันที่ 5  กันยายน 2558     สภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558  วันที่ 8 กันยายน 2558   สภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่  20  กันยายน 2558  ตามลำดับ  โดยทางสาขาวิชาการตลาด เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9